آموزش نصب و سیم کشی درب اتوماتیک ویستا

آموزش نصب و سیم کشی درب اتوماتیک ویستا

دانلود جزوه آموزشی سیستم Vesta

تهیه و تنظیم :محمد علی حبیبی

راه اندازی سیستم Vesta

بعدازوصل برق ورودی سیستم بصورت اتوماتیک شروع به کالیبره شدن(راه اندازی اولیه) می کند.درب شروع به بازشدن می کندوبعدازرسیدن به انتهادرب شروع به بسته شدن می کند.بعداز بسته شدن درب به حالت انتخابی کلیدتعیین وضعیت می رود.لازم به ذکراست که درصورت عدم وصل کلیدتعیین وضعیت درب حالت اتوماتیک کار می کند.پس ازاتمام کالیبراسیون دکمه TEST رامی زنیم درب یک بار باز وبسته می شود.درصورت عدم رضایت ازعملکرددرب به منوی تنظیمات می رویم .وتنظیمات مربوطه را انجام می دهیم.که نحوی تنظیمات در قسمت های بعدی توضیح داده شده است.

نکات مهم آموزش نصب و سیم کشی درب اتوماتیک ویستا

 درصورتی که جهت موتوربرعکس شودبرق سیستم وباتری بکاپ راقطع کرده جای سیم قرمزومشکی موتور راعوض می کنیم سپس برق سیستم راوصل می کنیم.
 فاصله کنترل باکس با موتورحداقل20سانتی فاصله داشته باشد.
 جهت تنظیمات کنترل باکس درب بایددر حالت بسته باشد.
 ترمینال شمارهای 1و5و12 ولتاژمنفی (gnd)می باشد.وترمینال شماره4مثبت24ولت می باشد.
 ترمینال شماره 2فرمان سنسور داخل و ترمینال شماره 3فرمان سنسور بیرون و ترمینال شماره 10فرمان ریموت می باشد.

سیم کشی ترمینال کنترباکس Vesta

رنگ بندی شکل زیرمربوط به سنسورپرکاربردbeaمی باشد.ترمینال شماره یک منفی(GND)می باشیدوترمینال شماره 4مثبت24ولت می باشد.ترمینال شمارهای 5الی9به کلیدتعیین وضعیت وصل می شود.وترمینال شماره 10فرمان ریموت می باشد.