کلید تغییر حالت درب اتوماتیک

کلید تغییر حالت درب اتوماتیک

درب اتوماتیک شیشه ای با کلید چند حالت و متعلقات اپراتور شامل موارد زیادی می باشد. کلید تعیین وضعیت جز قطعاتی است که روی ریل اصلی در قسمت بیرونی قرار می گیرد.

کلید تعیین وضعیت (کلید تغییر حالت درب اتوماتیک دستی یا دیجیتالی) جهت معرفی وضعیت های مختلف به کل عملکرد سیستم اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای می باشد. شما توسط کلید تغییر حالت، می توانید تعیین کنید که حالت های زیر را به اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای معرفی نمایید:

1. کاملا بسته: در این حالت درب به هیچ عنوان باز نخواهد شد. در واقع وقتی که جلوی چشمی بالای اپراتور قرار می گیرید برد درب اتوماتیک هیچ فرمانی که از سمت چشمی ارسال میشود را قبول نمیکند، و فقط با تغییر وضعیت توسط این کلید یا استفاده از ریموت درب باز خواهد شد.

۲. کاملا باز: در برخی مواقع کاربر میخواهد که درب فقط در حالت باز باقی بماند و بسته نشود. برای این حالت کلید تعیین وضعیت را به حالت کاملا باز خواهد برد.

٣. نیمه باز: در فصل سرد یا گرم برای حفظ سرمایش یا گرمایش محوطه داخلی از این حالت استفاده میشود که کمتر از حالت معمول باز میشود تا از هدر رفت انرژی داخلی جلوگیری کند.

۴. تردد یک طرفه: مطمئنا در برخی از بانکها دیده اید کهنزدیک اتمام ساعت کاری نمی توانید از بیرون به داخل بروید، اما از داخل به بیرون اجازه خروج است. در واقع در این حالت چشمی بالاسری بیرون غیر فعال است. به این حالت تردد یک طرفه می گویند.

۵. عادی (دوطرفه): در این حالت شما از هر دو طرف و به صورت کامل و عادی می توانید تردد داشته باشید.

کلید چند حالته درب اتوماتیک شیشه ای

باز و بسته شدن درب اتوماتیک شیشه ای در حالت های مختلفی قابل تنظیم می باشد. کنترل نحوه باز و بسته شدن درب اتوماتیک توسط کلید چند حالته امکان پذیر می باشد. این کلید قابلیت ارسال فرمان به اپراتور را دارا می باشد که از این طریق نحوه باز و بسته شدن درب اتوماتیک شیشه ای را مشخص می کند. کلید چند حالته امکان باز شدن از سمت ورودی یا خروجی، یکسره باز ماندن و یا بسته شدن کامل را برای تنظیم فراهم می کند. کلید تغییر حالت درب اتوماتیک امکان اتصال به کنترل را دارا می باشد که بعد از احراز هویت، درب را بگشاید.