نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان اردیبهشت شیراز

نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان اردیبهشت شیراز

با توجه به اینکه استفاده از درب اتوماتیک کشویی در بیمارستان ها یک ضرورت می باشد. مجموعه الماس در پروژه های بسیاری را در پرونده خود دارا می باشد. یکی از این پروژه ها نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان اردیبهشت شیراز می باشد.

در ساخت این نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان اردیبهشت شیراز از بهترین لوازم جانبی استفاده شده که طول عمر آن را افزایش می دهد.

بخش های مهم بیمارستان باید این نوع درب را داشته باشد. این نمونه کار درب اتوماتیک کشویی بیمارستان اردیبهشت شیراز نیز به دلیل استفاده ی مکرر از درب ورود و خرج می باشد.