سرویس و تنظیمات سیستم درب اتوماتیک تورمکس Tormax 2201

سرویس و تنظیمات سیستم درب اتوماتیک تورمکس Tormax 2201

خدمات سرویس و تنظیمات فارسی سیستم درب اتوماتیک تورمکس Tormax 2201

جدول سرویس و تنظیمات سیستم درب اتوماتیک تورمکس 2201

جدول سرویس و تنظیمات سیستم درب اتوماتیک تورمکس 2201

جدول ایرادات سیستم درب اتوماتیک تورمکس 2201

را فشار میدهیم علامت p روی کنترل ظاهر می شود که با دکمه زرد می توانید به شماره یک و دو رفته با دکمه آبی تایید کنید.

LED علت مربوطه شماره ایراد
—————- قفل E11
2 کلیدتعیین وضعیت E21
4+3+2+1 انکودر یا موتور E51
 

4+3+2+1

مرحله کالیبراسیون درست انجامنگرفته است E54
 

4+3+2+1

جریان برق بیش از حد روی موتور E61
————– باربیش ازحدروی منبع تغذیه E64
————– موتوروصل نیست E66

Error 30 ترمکس :گزینه یک ودو تنظیمات کنترل باکس را روی 4قرار بدهید مشکل حل میشود اگر باز این اتفاق افتاد روی 5فراردهید، تنظیمات هم به این شکل است که دوتا دکمه زرد وآبی را فشار میدهیم علامت pمروى کنترل ظاهر میشود که بادکمه زرد میتوانید به شماره یک ودورفته بادکمه ایی تایید کنید.

Error 54 : اسلام این error باید این موارد را حتما باید رفع بشه که دوباره این ارورظاهر نشه.1گیرمکانیکی2 شل بودن تسمه3گام تسمه چک شود که خوردگی نداشته باشد. بعد از چک این موارد باید گزینه راروی صفر قرار دهید که درب شروع به باز شدن وبسته شدن میکند وسپس بازشدن در وسپس بسته شدن میکند باید این error رفع شده باشد اگر مواردی که قبلاذكرشد از این errorظاهر شدایراد انکدر موتور است. لازم به ذکر است برای درب های با وزن بالاb,c را حتما زوی گزینه 8 قرار دهید.

دانلود کاتالوگ درب اتوماتیک تورمکس 2201