سیم کشی اپراتور درب اتوماتیک لابل OPTEX

سیم کشی اپراتور جدید لابل چشم OPTEX

سیم کشی اپراتور درب اتوماتیک لابل چشم OPTEX

سیم کشی چشم OPTEX

سیم کشی اپراتور درب اتوماتیک لابل چشم OPTEX مدل OA-FLEX T

چشم داخل چشم بیرون رنگ سیم
17 ) برق مثبت 17 ) برق مثبت سفید
18 ) منفی 18 ) منفی قهو ه ای
18 ) منفی 18 ) منفی مشکی
16 16 قرمز
COM ( 7 COM ( 7 زرد
COM ( 7 GND ) سوکت چشم جانبی
آبی
6 ) امنیتی 2FR ) سوکت چشم جانبی صورتی
8 ) رله داخل 9 ) رله بیرون سبز

 

** لطفاً از پُُل کردن سوکت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید **