نصب و سیم بندی اپراتور کابا SLA

نصب و سیم بندی اپراتور کابا KABA SLA

دانلود راهنمای سیم کشی

چشم ها:

قهوه ای چشم داخل و بیرون به 1
سفید و سبز داخل وبیرون به 2
زرد داخل به 3
زرد بیرون به 4

مادون 2 سیم
سفید به 13
قهوه ای به 14

مادون 3 سیم
سفید به 15
قهوه ای به 16
سبز به 17 و 18

رسیور
مثبت و منفی به 1 و 2
فرمان باز به 5و 6

پنل
20 به 3
21 به 4

درصورت مشکل با کارشناسان ما تماس بگیرید.