درب اتوماتیک شیشه ای بانک سپه لرستان

نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای بانک سپه لرستان

هنگامی که نصب درب اتوماتیک انجام می شود، آموزشی از طرف نصب کننده ارائه می شود. در همه ی پروژه ها و همچنین این نمونه کار درب اتوماتیک شیشه ای بانک سپه لرستان این آموزش ها به مسئول درب داده شده است .

بعد از آموزش ها مدیریت باید اطمینان حاصل کند که آموزش کارکنان آنها برای درک مسئولیت های نگهداری صحیح از این محصولات درب کافی است.